ระบบส่งข้อมูลงบประมาณ สพป.ยโสธร 1 Control panel

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ รหัส SMIS 8 หลัก เช่น 35010001

ร.ร.ทั้งหมด

193

รายละเอียด

ส่งแล้ว

2

More info

ยังไม่ส่ง

191

More info